Kancelaria

Misją kancelarii jest skuteczne i rzetelne wykonywanie orzeczeń sądowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.


Komornik Sądowy Mariola Woźnialis jest funkcjonariuszem publicznym. Zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, a w szczególności:

 

1.
wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne ( w tym dotyczących alimentów)
2.
wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób ( eksmisja), wydanie nieruchomości;
3.
wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
4.
wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
5.
sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
6.
weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających komornik korzysta z następujących baz danych:

  • CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,
  • OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników,
  • Dostęp do bazy PESEL – dający możliwość ustalenia danych osobowych dłużnika,
  •  Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących na terenie miasta Łodzi.


 

ADRES
Kancelaria Komornicza w Łodzi
ul. Piotrkowska 270 I piętro
90-361 Łódź
KONTAKT
Telefon/fax 42 688 99 86
lodz.woznialis@komornik.pl
Ⓒ 2013 Mariola Woźnialis. All rights reserved.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.