Licytacje

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Mariola Woźnialis

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 270, Łódź, 90-361 Łódź

tel. 42 688 99 86 / fax. 42 688 99 86

Sygnatura: Km 81/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
lokal 30,94m, Xpiętro ,1 pokój, kuchnia, łazienka, wc


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Mariola Woźnialis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Tadeusza Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Renata Nowakowska, położonego przy Rajdowa 16/65, 94-003 Łódź, bez księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 105 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 23 20300045 1110 0000 0274 7410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Tadeusza Kościuszki 107, Łódź, 90-928 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mariola Woźnialis

ADRES
Kancelaria Komornicza w Łodzi
ul. Piotrkowska 270 I piętro
90-361 Łódź
KONTAKT
Telefon/fax 42 688 99 86
lodz.woznialis@komornik.pl
Ⓒ 2013 Mariola Woźnialis. All rights reserved.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.